Dla autorów

Artykuły zgłoszone, zaakceptowane przez dwóch recenzentów i przyjęte do druku, zostaną opublikowane po konferencji w czasopiśmie naukowym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, pn. Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae” (ISSN 2081-2345, 9 pkt.).
Osobą odpowiedzialną za administrowanie procesem publikacji artykułów jest Pani mgr Katarzyna Nowak, UJK, www.ujk.edu.pl/wydawnictwo tel. 41 349 65 50.

Organizatorzy proszą o przestrzeganie ustalonych zasad przygotowania streszczeń i artykułów zgodnie z wymogami (dostępnymi poniżej). Artykuły niezgodne ze wskazówkami będą odsyłane do Autorów celem poprawy.

Artykuł należy przygotować w układzie: tytuł artykułu, imię i nazwisko oraz afiliacja autora (ów), słowa kluczowe, tekst artykułu, bibliografia, tytuł i streszczenie w języku angielskim, key words.

Ze względu na ograniczenia czasowe Konferencji Autorzy poszczególnych referatów zostaną poinformowani, które z nich zostały zakwalifikowane do prezentacji w sesjach naukowych.

Język konferencji: angielski, polski

Czas przewidziany na prezentację wystąpienia podczas Konferencji dla każdego Uczestnika wynosi do 15 minut.

Wymogi Edytorskie
Szablon Artykułu
Podręcznik przesyłania artykułu